Målsætning 2019/2020

Tamdrup Menighedsråds målsætning for 2019/2020

Lund, den 3. april 2018

Kirken som møde med budskab/fællesskab” – Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Gudstjenester og andagter

Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og gudstjenestetider. F.eks. ”Kim Larsen” gudstjeneste eller lignende, samt Skt. Hans gudstjeneste afsluttende med grillpølser.
Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter, herunder pædagogisk forklaringsgudstjeneste, stille gudstjeneste og andagter på Tamdrup Plejecenter.
Vi vil fortsætte med babysalmesang og pizzagudstjeneste for børnefamilien. Endvidere vil vi fejre fem års dåbsjubilæum.
Vi vil opretholde ”strikke-gruppen”, som strikker dåbsklude og dåbshjerter.

Kulturelle arrangementer

Der tilstræbes to-tre koncerter om året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med kirkens egen organist og kirkesanger. Den ene koncert må gerne være med et “stort navn”.
Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger i Tamdrup sogn og gerne sammen med unge sogne børn. Endvidere arrangeres der koncerter i fællesskab i pastoratet.
Det tilstræbes, at der holdes en række foredrag i løbet af året, eventuelt i samarbejde med foreninger i pastoratet.
Der ønskes afholdt en-to sangaftener om året i samarbejde med præst, kirkesanger, organist eller/og ”De sangglade” ved Henning Jensen.
Det undersøges, om der er interesse for en læsegruppe i pastoratet.

Vi ønsker at fremme skole-kirkesamarbejdet

Vi støtter op om de aktiviteter, provstiudvalget arrangerer sammen med skolerne – f.eks. ”Jesus på fængslet”

Vi ønsker, at kirken er synlig i dagligdagen – information

Tamdrup Kirkes hjemmeside skal være informativ og opdateres løbende, det samme gælder Facebook og den lokale Landpost.
Vi vil holde et ”status”-møde for alle indbygger i sognet i konfirmandstuen i august/september 2020, hvor vi informerer om aktiviteterne i og omkring Tamdrup Menighedsråd.

Kirken og andre bygninger

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring kirken og andre bygninger på kirkegården.
Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for 2020/2021:
– Optimering af varmesystemet i Tamdrup Kirke.

Præstegården og konfirmandstuen
Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring præstegården og konfirmandstuen.

Kirkegården
Der arbejdes konstruktivt med helhedsplanen for Tamdrup Kirkegård.

Personale
Målet er at sikre Tamdrup Kirke som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. En arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i relevante kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger.

Samarbejde med sognene i pastoratet i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling
Vi vil have et konstruktivt samarbejde i pastoratets sogne, herunder samarbejde om afløsning ved gudstjenester m.v., samt afholdelse af koncerter og foredrag.

Økonomi
Efter nogle år med stor fokus på økonomien, vil menighedsrådet nu have mere fokus på kirkelige aktiviteter.
Det er fortsat målet, at Tamdrup Menighedsråd skal sikre, at der er likvid kapital til at håndtere uforudsete udgifter og nye relevante aktiviteter.

Revidering af målsætningen for Tamdrup Menighedsråd
Målsætningen skal revideres primo hvert år af menighedsrådet.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 3. april 2019